Eindejaarsbrief 2014


Geachte leden, donateurs en belangstellenden van GOVOS,

Het einde van 2014 is in zicht, tijd voor de eindejaarsbrief van onze vereniging Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking. Het bestuur doet u in dit schrijven verslag van het wel en wee in de vereniging gedurende het afgelopen jaar. Daarnaast is er de oproep voor een donatie ten bate van ons project in Bolivia; we hebben uw donatie dit jaar heel hard nodig om het project te kunnen continueren.
U vindt informatie over de Wereldwinkel, ons project in Bolivia, de jaarvergadering van 15 mei j.l. en het initiatief om van de gemeente Lochem een Fair Trade gemeente te maken.

De Wereldwinkel in de Everdinahof aan de Hoofdstraat in Gorssel is natuurlijk nog altijd ons visitekaartje. En nog steeds ontfermen zich meer dan 20 vrijwilligers over de winkeldiensten, de winkelinrichting, de inkoop, het beprijzen, de promotie, speciale activiteiten, de coördinatie en natuurlijk niet in de laatste plaats de financiën.
De Wereldwinkel heeft in 2013 een klein verlies geleden. De omzet is wat gedaald, o.m. als gevolg van het wegvallen van de gemeente als klant. Nadat de omzet in 2013, ondanks de economische omstandigheden, nog redelijk op peil bleef, hebben we in 2014 toch een teruggang gezien. Daarbij moeten we vaststellen dat de sluiting van gemeentehuis en Roskam maakt dat het stil is in Gorssel op straat en dat merken we ook in het bezoek aan onze wereldwinkel. Wat dat betreft zijn we blij met de heropening van de Roskam (13 december 2014) en nog meer de opening van MORE, het museum voor Modern realisme dat wordt gerealiseerd tegenover onze Wereldwinkel.
Er is ook dit jaar een fikse doorstroming in het vrijwilligersbestand. Het afgelopen jaar zijn er een paar van onze vrijwilligers gestopt, meestal omdat het werk door hoge leeftijd te bezwaarlijk werd. Wij kennen natuurlijk geen pensioengerechtigde leeftijd en dan is het prettig om te zien dat een aantal oude getrouwen zich zo veel jaren voor de Wereldwinkel hebben ingezet. Er is in ons team plaats voor nieuwe vrijwilligers en als u zich hiertoe aangetrokken voelt, aarzel dan niet om contact op te nemen via www.vrijwilligerssteunpunt-lochem.nl (vacature winkelmedewerkers gezocht in Gorssel) of bel tijdens openingstijden naar de winkel (zie onder Contact op deze website).
Door de wereldwinkel werd ook dit jaar weer een Fair Trade bakwedstrijd georganiseerd: “Heel Gorssel Bakt Fair”. Er waren 10 inzendingen die de vakkundige jury, bestaande uit bakker Gerrit van Helvoort, Jeroen Wendt (chefkok van het Bosrestaurant) en Floor Sturkenboom (de winnares van vorig jaar) voor de lastige opgave stelden om hieruit de 3 prijswinnaars aan te wijzen. De eerste prijs was voor Annemarie van der Peijl. Evenals vorig jaar leverde deze activiteit positieve publiciteit op voor de wereldwinkel.
De samenwerking in de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) staat onder spanning door de oprichting van Wereldwinkels Nederland (WWNL). Steeds meer winkels hebben bedankt voor het lidmaatschap van de LVWW. Ook onze Wereldwinkel heeft besloten om het lidmaatschap van de LVWW te beëindigen en ons per 1 januari 2015 aan te sluiten bij WWNL. De belangrijkste reden hiervoor is dat WWNL beduidend lagere kosten met zich mee brengt, vooral voor de kleinere Wereldwinkels zoals de onze. In onze omgeving zijn inmiddels meerdere wereldwinkels overgestapt naar WWNL. Het bord in het grasveld voor de winkel om extra aandacht op onze winkel te vestigen zal in januari 2015 worden aangepast aan de huisstijl van WWNL.

Lochem Fair Trade gemeente
GOVOS nam ook deel aan de werkgroep om van Lochem een Fair Trade gemeente te maken. Afgelopen najaar is de gemeente Lochem door de jury van Fair Trade Gemeenten uitgeroepen tot 48ste Fairtrade Gemeente van Nederland en eerste Fairtrade gemeente in de Achterhoek. De weddenschap, die we met Zutphen zijn aangegaan om als eerste met deze titel te prijken, is hiermee gewonnen! We blijven ons ook langs deze weg inzetten voor eerlijke handel.
Het gemeentebestuur van Lochem heeft namens de jury een mooi bord ontvangen, dat aan de bewoonde grens van de gemeente kan worden opgehangen.

Bolivia
Dan ons project in Bolivia. Het educatief centrum Golondrinas (CEG) in Cochabamba waar nog steeds zo’n 60 kinderen in twee arme wijken van de stad worden opgevangen is ook dit jaar in het bestuur veel ter sprake gekomen. Onder de paraplu van GOVOS functioneert nu een aparte projectgroep voor deze activiteit. Deze projectgroep bestaat uit Piet Looise, Marja van Eden en Hans Ebenau. Zij onderhouden frequent contact met onze contactpersoon in Cochabamba Yoki Francois. De projectgroep wordt ondersteund door Yvonne van Driel en Maria Rodriguez. Maria is de afgelopen zomer bij het CEG op bezoek geweest en zal eind december opnieuw naar Cochabamba gaan.
De projectgroep richt zich op het in stand houden van het educatief centrum in Cochabamba en het steunen van initiatieven die leiden tot grotere financiële zelfstandigheid van CEG. Momenteel wordt onderzocht of het haalbaar is om binnen CEG een eigen bakkerij te beginnen waarvan de opbrengsten ten goede zouden komen aan de kinderopvang.
Om meer betrokkenheid te krijgen komt er een jaarlijks verslag. Van het bezoek van Maria Rodriguez in augustus van dit jaar wordt met hulp van filmgroep Het Accent Lochem/Gorssel een mooie film gemaakt. Er zijn ook ideeën om voor de steun aan het CEG een afzonderlijke website te maken., maar daarvoor is uiteraard een webmaster nodig. Weet u, als lezer van deze eindejaarsbrief, iemand die ons wil helpen met het bouwen en/of onderhouden van zo’n website? Laat het ons weten!
De bijdragen die we over de afgelopen jaren voor het project mochten ontvangen liepen helaas terug. Ook de bijdragen die we tot nu toe voor 2014 hebben gekregen baren ons zorgen. Een paar jaar geleden is besloten om onze kwartaalbijdrage terug te brengen van $ 2000 naar $ 1700, maar bij ongewijzigde inkomsten zal een verdere verlaging nodig zijn. Onze steun voor het in stand houden van deze belangrijke voorziening in deze arme stadswijken blijft voorlopig hard nodig. De anders zo kansarme kinderen krijgen er een aanmerkelijk betere start door. Dat is en blijft overduidelijk. Vandaar onze onverminderde oproep aan het eind van deze brief.

Onze jaarvergadering in mei werd goed bezocht en is gehouden in De Brink (naast de kerk) in Gorssel. Piet Looise nam afscheid als bestuurslid en werd bedankt door de voorzitter voor het vele werk dat hij heeft gedaan. De opvolger van Piet Looise als secretaris is Cor van den Boogaard. Zoals hiervoor al vermeld blijft Piet Looise actief betrokken bij GOVOS voor het Bolivia project. Daarnaast werd ook afscheid genomen van Greet Hijmans, die per december 2013 haar werkzaamheden al had overgedragen aan Marjolein de Vries. Greet Hijmans is vele jaren actief geweest voor GOVOS, eerst als voorzitter en later als coördinator van de wereldwinkel.
Na de pauze werd gediscussieerd over de toekomst van GOVOS. Hierbij stond vooral de vraag centraal of GOVOS de twee pijlers waaruit de vereniging bestaat, namelijk de wereldwinkel en het Bolivia project, moet blijven combineren of dat de wereldwinkel als afzonderlijke stichting zou doorgaan. Besloten werd om de huidige situatie niet te veranderen.

En zoals altijd sluiten we onze eindejaars berichtgeving af met een oproep om het werk van het educatief centrum Golondrinas in de twee arme wijken van Cochabamba financieel te blijven ondersteunen. De opvang van de kinderen en de begeleiding van de ouders moeten doorgaan. U wordt verzocht om uw bijdrage aan dit werk te storten op rek. nr NL80INGB0004437785 t.n.v. Govos.

WE HEBBEN UW GIFT MEER DAN OOIT NODIG! DE DERDE WERELD VERDIENT BETER, GOVOS GAAT DOOR, HELPT U A.U.B. MEE?

Rest ons u een goede Kerst te wensen, een geslaagde jaarwisseling en een gezond en fair 2015.