Jaarverslag 2014


Op 31 december 2014 bestond het bestuur uit:

Harmien Slijkhuis, voorzitter
Cor van den Boogaard, secretaris
Angèle Claessens, penningmeester
Marjolein de Vries, Wereldwinkel

In 2014 vergaderde het bestuur 4 maal. Eind 2013 moest Greet Hijmans haar activiteiten bij Govos om gezondheidsredenen staken. Zij werd vervangen door Marjolein de Vries; deze bestuurswisseling werd tijdens de jaarvergadering formeel bekrachtigd. Piet Looise trad af op de jaarvergadering in mei en Cor van den Boogaard werd benoemd als secretaris. Piet Looise blijft actief betrokken bij GOVOS, m.n. voor het project van de kinderopvang door CEG in Cochabamba, Bolivia.

De vaste aandachtspunten bleven de Wereldwinkel en het educatief centrum in Cochabamba. Een punt van aandacht was ook de actie voor een Fair Trade gemeente waarvoor Harmien Slijkhuis ons vertegenwoordigt in een werkgroep. Aan het eind van het jaar is, zoals inmiddels gebruikelijk, een eindejaarsbrief uitgebracht. Voor de contributies en donaties zowel als de giften voor het project in Bolivia is geen gebruik gemaakt van acceptgiro’s. Er werd volstaan met een oproep om over te maken. Deze werkwijze zal nog door het bestuur worden geëvalueerd.

De Wereldwinkel heeft in 2014 € 400 verlies geleden. Ook het voorafgaande jaar werd met verlies afgesloten (€ 310), tegen een winst van € 890 in 2012. Deze gang van zaken lijkt te worden veroorzaakt door de economische omstandigheden van de laatste jaren, terwijl bovendien het gemeentehuis en De Roskam de deuren hebben gesloten. We hebben enige reserves waardoor het mogelijk is om deze moeilijke tijd door te komen. De economie trekt inmiddels wat aan, De Roskam is heropend en het wachten is nu op de opening van het museum MORE dat recht tegenover de winkel ligt. Niettemin is het bestuur momenteel heel alert op mogelijke kostenbesparingen en het vermijden van onnodige uitgaven. Vanuit deze en andere overwegingen is het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels per 31 december 2014 beëindigd. De kosten van dit lidmaatschap wegen niet op tegen de voordelen. Of we lid worden van Wereldwinkels Nederland is nog in beraad. Een praktische consequentie is dat GOVOS vanaf 1 januari weer gebruik maakt van de eigen ANBI status en niet meer van de collectieve ANBI status.
Het regionale overleg waarin 8 wereldwinkels uit de Achterhoek deelnemen is ook in 2014 enkele keren bijeen geweest. Overigens heeft de helft van deze winkels het lidmaatschap van de LVWW beëindigd.

In de loop van 2014 hebben enkele medewerksters van de winkel afscheid genomen. Het betreft hier vooral dames met een lange staat van dienst. GOVOS/Wereldwinkel is hun zeer erkentelijk voor al deze jaren van belangeloze inzet. Er zijn rond de jaarwisseling enkele wat jongere vrijwilligers bij gekomen in de winkel.

Het jaarlijkse uitje met de vrijwilligers ging naar Culemborg waar men een kijkje kon nemen bij de heropende inkoopcombinatie “Fair Plaza Mondial”. De dag werd afgesloten met een etentje in het Bosrestaurant.

In september werd voor het tweede jaar een bakwedstrijd georganiseerd met fair trade ingrediënten. Op 28 oktober vond de jurering plaats in een zeer geanimeerde bijeenkomst.

Er waren 10 inzendingen die de jury voor de opgave stelden om hieruit de 3 prijswinnaars aan te wijzen. Evenals vorig jaar leverde deze activiteit positieve publiciteit op voor de wereldwinkel.

De Wereldwinkel is gehuisvest in de Everdinahof. Govos huurt de winkelruimte met berging van Philadelphia. Inmiddels is bekend dat de huur door Philadelphia met een nieuwe termijn van 5 jaar is verlengd, dus tot 2020. Zo lang kunnen we ook van Philadelphia blijven huren. De Wereldwinkel is momenteel de enige huurder van de Everdinahof. Indien mogelijk zullen we graag een steentje bijdragen om andere partijen te interesseren voor het huren van een deel van de beschikbare ruimtes.

Het educatief centrum Golondrinas (CEG) in Cochabamba waar nog steeds zo’n 60 kinderen in twee arme wijken van de stad worden opgevangen is ook in 2014 in het bestuur veel ter sprake gekomen. Onder de paraplu van GOVOS functioneert een aparte projectgroep voor deze activiteit. Deze projectgroep bestaat uit Piet Looise, Marja van Eden, Monique Duyvestijn en Hans Ebenau. Zij onderhielden frequent contact met onze contactpersoon in Cochabamba, Joki Francois. De projectgroep wordt ondersteund door Yvonne van Driel en Maria Rodriguez. Maria is in de loop van 2014 ook bij het CEG op bezoek geweest. Helaas heeft Joki Francois haar medewerking aan GOVOS moeten beëindigen, maar vanuit de projectgroep zijn inmiddels nieuwe contacten aangeboord om in de ontstane leemte te voorzien.
De projectgroep richt zich op het in stand houden van het educatief centrum in Cochabamba en het steunen van initiatieven die leiden tot grotere financiële zelfstandigheid van CEG. Een van de initiatieven hiervoor is dat wordt onderzocht of het haalbaar is om binnen CEG een eigen bakkerij te beginnen waarvan de opbrengsten ten goede zouden komen aan de kinderopvang. De discussie hierover verloopt wat moeizaam.
Om meer betrokkenheid te krijgen komt er een jaarlijks verslag. Van het bezoek van Maria Rodriguez in augustus van dit jaar is met hulp van filmgroep Het Accent Lochem/Gorssel een film gemaakt. Andere initiatieven van de projectgroep zullen in 2015 worden uitgewerkt.

De bijdragen die we over de afgelopen jaren voor het project mochten ontvangen liepen helaas terug. Een paar jaar geleden is besloten om onze kwartaalbijdrage terug te brengen van $ 2000 naar $ 1700, maar bij ongewijzigde inkomsten zal een verdere verlaging nodig zijn.

Voor het predicaat Fair Trade gemeente is er door de werkgroep in onze gemeente veel werk verzet. Deze inspanningen hebben resultaat gehad, want in oktober 2014 werd dit predicaat aan de gemeente Lochem toegekend, als eerste gemeente in de Achterhoek. Meer recent zijn de borden geplaatst bij de toegangswegen van de bebouwde kernen.

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN 2015

Harmien Slijkhuis, voorzitter 2016 en 2019
Cor van den Boogaard, secretaris 2017
Angèle Claessens, penningmeester 2016 en 2019
Marjolein de Vries, Wereldwinkel 2017

Financieel jaarverslag 2014

Balans en Resultatenrekening GOVOS 2014
Inventaris 355 Vermogen 20643
Voorraad: resultaat boekjaar -400
non food 5059 20243
food 3584
8643 Crediteuren:
Voorraad verpak.mat 200 winkel 482
BTW 418
Debiteuren 0 900
debiteuren GOVOS 683
683 reservering project 10381
Liquide middelen: overgemaakt 4981
kas winkel 150   15362
kas administratie 350 ontvangen bijdrages 5132
cadeaubonnen 85   10230
RC Rabobank 4303  
Spaarrekening Rabo 3929  
8817
 
ING zakelijke rekening 7452
Spaarrekening ING 5223
12675
31373 31373
RESULTATENREKENING
Omzet winkel:
Food 9500
Non food 13000
22500
Verkoop op rekening 1124
23624
Inkoopwaarde omzet 16692
Brutomarge 6932
Ontvangen bijdragen Project Bolivia 4981
Ontvangen contributie vereniging 790
Rente spaarrekening ING 61
Totaal Baten GOVOS 5832
Totaal ontvangsten 12764
Kosten:
winkelkosten 3419
overhead 1377
inkoopkosten 180
verkoopkosten 2596
7572
Overboeking naar project Bolivia 5132
Kosten GOVOS 460
Totaal uitgaven 13164
Resultaat -400