Jaarverslag project CEG 2015


Jaarverslag 2015 steun Govos aan CEG, Cochabamba, Bolivia.

Intro

Dit is het eerste jaarverslag van de activiteiten van Govos ter ondersteuning van het Centro Educativo Golondrinas in Cochabamba, Bolivia. In 2014 is er een projectteam gevormd bestaande uit Hans Ebenau, Monique Duyvestijn, Marja van Eden en Piet Looise. Het team wordt bijgestaan door de adviseurs Yvonne van Driel en Maria Rodriguez. Het team kwam twee keer bij elkaar in Nijmegen bij Maria. Daar was ook Yvonne bij. Daarnaast werd er één keer bij Monique overlegd en één keer bij Hans. Verder is er veel twee aan twee gesproken over de activiteiten die dit jaar werden ondernomen. In dit verslag besteden we afzonderlijk aandacht aan de contacten met het CEG, fondsenwerving, de website, de workshop bij de De Vullerschool, een kleine filmproductie en de financiële resultaten.

 

Contacten met CEG

In januari is Maria Rodriguez tijdens haar privé-verblijf in Cochabamba bij het CEG op bezoek geweest. Zij besprak er het wel en wee bij het centrum en deed daar in het overleg van 25 februari verslag van. Op een serie foto’s die ze gemaakt had op de locatie Nuevo Milenio was onder andere te zien dat het pleisterwerk van het gebouw keurig hersteld was. Ouders van de kinderen bij het centrum hadden daarbij geholpen. Het CEG personeel had ook een CD meegegeven met veel informatie over hun  studieprojecten die ze gemaakt hadden voor een bijscholingscursus.

Begin dit jaar ontvingen we een vrij alarmerende brief over de problemen in de wijk Nuevo Milenio waar de hoofdvestiging van het CEG staat. Drugs en alcohol gebruik leidt tot gebrek aan inzet van de ouders voor het centrum. De opvang van kinderen in deze wijk is des te belangrijker en het CEG gaat daar ook zeker mee door maar soms moet personeel in deze wijk zich ook buiten de opvanguren over een kind ontfermen. De problemen in Nuevo Milenio bestaan al langer. In het CEG verslag van het eerste halfjaar van 2014 stond het volgende overzicht.

 

Financieringsbron NUEVO MILENIO GOLONDRINAS PAGADOR Opmerkingen
GOVOS 2.210.00 $ 1.190.00 $ Salaris van de coordinatrice, van de kokkin voor Pagador en bonus voor de crecheleidsters, kosten van telefoon, electriciteit en vlees.
Gobernación

SEDEGES

1.659.76 $ 1.408.10 $ Voedingsmiddelen en bijdrage voor de crecheleidsters
Alcaldía 1.914.61 $ 1.276.41 $ Bijdrage voor de crecheleidsters
Save The Children Scholing van de crecheleidsters en bijdrage aan educatief materiaal
Aporte Padres de Familia 680.89 $ 1.222.28 $ Verse voedingsmiddelen, meel, rijst e.d. en gas
TOTAL FINANCIAMIENTO 6.456.26 $ 5.096.79 $

 

Uit dit overzicht blijkt dat de bijdrage van de ouders in de wijk Nuevo Milenio duidelijk minder is dan in Pagador. Het overzicht verschaft overigens een duidelijk beeld van de financiering van het CEG. Bedacht moet worden dat de coördinatrice op de vestiging in Nuevo Milenio werkt. De bijdrage van Govos is nog steeds een basis voor het voortbestaan van het centrum.

In een brief aan het bestuur van het CEG hebben we voorgesteld om twee films te maken, één over een dag in het leven van een kind bij het centrum en één over het leven van een oud-leerling. Daarvoor hebben we elk een kort scenario geschreven dat bij de brief gevoegd is.

Elk half jaar ontvangen we een verslag van het CEG met informatie over een aantal indicatoren zoals dat door hen genoemd wordt. Het zijn aspecten van het werk van het CEG met de kinderen in het educatief centrum. Zo is daar informatie over de ontwikkeling op cognitief en psycho-sociaal gebied, de voedingssituatie en gezondheid, activiteiten met de ouders en allerlei projectactiviteiten van het personeel. Zo ontvingen we in 2015 dus een verslag over het tweede deel van 2014 en het eerste deel van 2015. De algemene indruk is dat er professioneel gewerkt wordt. Daarvoor krijgt het personeel ook erkenning van de overheid. Omdat de verslaglegging eigenlijk bedoeld is voor de plaatselijke autoriteiten waarin veel cijfers gevraagd worden hebben we een voorstel gedaan voor een beknopter verslag naar Govos toe.

Dit jaar heeft Marye Dijkstra van Beyond Southamerica afkomstig uit Sneek maar woonachtig in Cochabamba de positie als contactpersoon van Govos ter plaatse overgenomen van Joky Francois. Marye is voor een kennismaking op bezoek geweest bij het centrum. Wij houden mailcontact met haar. Als er problemen zijn met de communicatie kan zij de helpende hand bieden.

 

Fondsenwerving

Voor de werving van extra fondsen is voortgeborduurd op het idee om de bijdrage van Govos aan het CEG om te rekenen naar een bedrag per kind dat in de centra opgevangen wordt. In een wervende flyer is de mogelijkheid opgenomen om een kind te sponsoren voor € 4 per maand. Voor € 8 per maand krijgt het kind niet alleen opvang en les maar ook twee maaltijden per dag. Monique Brokken van Met Monique in Harfsen heeft het eindontwerp verzorgd en met het bedrijf Drukwerkdeal uit Deventer gezorgd voor een oplage van 2500 exemplaren. Het geheel kostte € 458,57 en werd half september afgeleverd. De folders zijn toen meteen her en der verspreid in Gorssel. Daarbij werd ook een poster verspreid waarop met de slogan Viva Bolivia verwezen wordt naar de website (zie afbeelding hieronder).

De poster is ontworpen door een vrijwilliger uit het netwerk van Monique Duyvestijn. Zij heeft ook voor de kleurafdrukken gezorgd. Van de hand van Hans Ebenau verscheen een uitgebreid artikel in de Gids over de achtergrond van het werk in Bolivia en de geschiedenis van de ondersteuning uit Gorssel. Hans nam vervolgens op overtuigende wijze het werven van sponsoren ter hand. Hij deed daartoe vele persoonlijke verzoeken bij het plaatselijk bedrijfsleven, buren, vrienden, familie en kennissen. Zijn vasthoudendheid in deze leverde indrukwekkende resultaten op die er op neer kwamen dat  t/m 7-2-16 eenmalig €615 en per jaar €2512 is toegezegd. Op een gedeelte van de Govos website (zie volgende paragraaf) zijn logo’s van deelnemende bedrijven te vinden en ook de namen van enkele particulieren. Sponsoren wordt gevraagd of ze zo’n vermelding op prijs stellen.

 

Website

Al in 2014 waren we begonnen met de voorbereidingen voor een eigen GOVOSwebsite naast de website van de Wereldwinkel. Www.govos.nl bleek nog beschikbaar en dat domein hebben we onmiddellijk vastgelegd. In het projectteam hebben Marja van Eden en Piet Looise zich beziggehouden met dit project. Via het vrijwilligerssteunpunt in de gemeente Lochem konden we vroeg in het jaar een vrijwilliger vinden voor de technische kanten van de site in de persoon van Monique Brokken uit Harfsen. Zij heeft een bedrijf onder de naam MetMonique en veel ervaring met het opzetten van websites voor verenigingen en kleine bedrijven. Wij waren het snel eens over de aanpak van de site en zo konden we op de jaarvergadering van Govos in mei www.govos.nl officieel lanceren. Op de site staat de steun aan het CEG in Cochabamba centraal. Zo is er informatie over wie wij zijn en wat wij doen. Daarnaast is er een nieuwsrubriek, een hoofdstuk met media zoals foto’s en film, contactinformatie met een contactformulier en een hoofdstuk over sponsoren van het CEG. De site is inclusief domeinnaam ondergebracht bij Websus van Max Scherjon. Dit bedrijf doet ook de hosting van de site van de Wereldwinkel. Monique Brokken blijft vraagbaak voor technische problemen met de site en verleent ook nog hand- en spandiensten daarbij. Marja van Eden en Piet Looise kunnen inhoud op de site plaatsen of wijzigen.

 

Workshop Wereld bij De Vullerschool

De gedachte om de jeugd van Gorssel meer bij het projectwerk van Govos te betrekken bestond al langer. Maar in 2015 werd besloten om hiervoor daadwerkelijk contact op te nemen met de plaatselijke basisschool. Het toeval wilde dat Hans Ebenau en Roel Oost, de huidige directeur van de De Vullerschool, vroeger op dezelfde school gezeten hadden. Het contact tussen hen beiden leidde tot een door Govos bij de school verzorgde workshop in het kader van de zogenaamde talentontwikkeling, de workshop Wereld. In zes afleveringen van één uur op de vrijdagmiddag kunnen leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kennis maken met een heel andere wereld dan die zij om zich heen gewend zijn. Monique Duyvestijn heeft een voorlopig programma ontworpen waarin het leven in Bolivia centraal staat. Daarbij komt natuurlijk de kinderopvang in Cochabamba aan de orde. Leerlingen voeren in groepjes of individueel actie om geld voor dit werk bij elkaar te krijgen. Een bezoek aan de Wereldwinkel is onderdeel van het programma. Alle leden van het comité hebben bij de plannen en de uiteindelijke uitvoering van het programma hun steentje bijgedragen. De workshop heeft in september/oktober 2015 voor het eerst gedraaid. Ook in januari/februari 2016 is er een aflevering van deze workshop geweest. Aan de eerste workshop deden 15 kinderen mee, aan de tweede 9.

Kleine filmproductie

In augustus 2014 filmde Maria Rodriguez een bezoek aan het CEG bij de viering van de nationale feestdag van Bolivia. Piet Looise vroeg videogroep Accent Gorssel/Lochem of zij van het filmmateriaal een video konden maken die te gebruiken zou zijn bij promotie activiteiten. Tineke Lamberts, actief in deze videogroep, bleek bereid om dit op zich te nemen. Samen met Piet heeft ze een mooie video gemaakt die op de jaarvergadering van Govos in mei ten doop is gehouden. De video is op een eigen youtube kanaal geplaatst zodat er op de website naar gelinkt kon worden.

Financiën

In 2015 is in totaal een bedrag van €7339 ontvangen voor het onderwijscentrum in Bolivia. Er werd €6203 naar het centrum overgemaakt in de vorm van een kwartaalbedrag aan Amerikaanse dollars. Het overgemaakte bedrag in Amerikaanse dollars was iets lager dan in 2014 omdat aanvankelijk onzeker was of de bijdragen voldoende zouden zijn. In euro’s was het bedrag hoger dan in 2014 vanwege de aanzienlijk duurdere dollar in 2015.

Er werden dit jaar ook extra kosten gemaakt voor het Bolivia project, in totaal €655. Het belangrijkste was de productie van 2500 folders voor de werving van sponsoren voor €459. Aan het eind van het jaar was er voor het educatief centrum in Bolivia nog een reserve beschikbaar van €11366. Gezien in het licht van de grote onzekerheden die het werk in Bolivia met zich meebrengen is deze reserve geen overbodige luxe.