Jaarverslag 2018


JAARVERSLAG 2018

Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit:

Harmien Slijkhuis, voorzitter, aftredend 2019
Cor van den Boogaard, secretaris, aftredend 2020
Angèle Claessens, penningmeester, aftredend 2019, herbenoembaar tot 2022.

In 2018 vergaderde het bestuur 4 maal.

De vaste aandachtspunten bleven de winkel en het educatief centrum in Cochabamba (CEG).  Aan het eind van het jaar is, zoals gebruikelijk, een eindejaarsbrief uitgebracht.

Het aantal leden daalde in 2018 van 36 naar 29. Deze daling werd vooral veroorzaakt door het royeren van 6 leden die al meerdere jaren geen contributie of andere financiële bijdrage hadden gedaan. Ten bate van het CEG project waren er eind 2018 114 donateurs en sponsoren, hetgeen er een paar meer zijn dan eind 2017. Hiervan hebben er 70 een incasso machtiging afgegeven waarmee een constante stroom financiële middelen gewaarborgd wordt.

De nieuwe wetgeving omtrent privacy gevoelige gegevens heeft de aandacht gehad van het bestuur. GOVOS voldoet aan de wetgeving hieromtrent. Op de website is vermeld hoe dat wordt gedaan.

Onze Eerlijk! Genieten – Wereldse Kadowinkel is gevestigd in het hart van Gorssel, tegenover museum MORE. Sinds 2016 hebben we Zozijn als nieuwe huurder van de Everdinahof. Ook de thee-, ijs-, lunch- en kunstsalon Zo& Nu maakt sinds begin 2016 gebruik van de Everdinahof.
Het assortiment van de winkel wordt voortdurend aangepast. Hiertoe wordt o.m. ingekocht bij nieuwe groothandels. Hierbij zien we een verdere verschuiving van food naar non-food. Dit betreft onder meer een ruim assortiment cadeau artikelen.

De openingstijden van de winkel sluiten aan bij de drukte in het dorp, inclusief opening op zondag.

Voor de winkel functioneert een apart dagelijks bestuur. Dit bestuur bestaat uit Marjolein de Vries, Marja van Eden, Angèle Claessens en Freek Bremer. In totaal zorgden in 2018 ongeveer 20 vrijwilligers voor het functioneren van de winkel.

De omzet van onze winkel is in 2018 iets terug gelopen ten opzichte van 2017, maar onze vrijwilligers doen hun werk met onverminderd enthousiasme. Enkelen van hen zijn aan het eind van 2018 gestopt met hun werkzaamheden vanwege hun leeftijd. Nieuwe vrijwilligsters hebben reeds het team versterkt.

De winkel heeft in 2018 een positief saldo opgeleverd van € 2203.  In 2017 bedroeg dit € 3850.

Uiteraard maakt de winkel ook deel uit van de “eerlijke winkels” in Fair Trade gemeente Lochem. De gemeente Lochem heeft een app met een “Eerlijk winkelen” route, waarin onze winkel ook is opgenomen.

Het Centro Educativo Golondrinas (CEG) in Cochabamba, Bolivia, heeft het afgelopen jaar weer zo’n 70 kinderen van achterstandsgezinnen in de opvang gehad. Eind januari konden we als Govos de balans opmaken van de inzameling van statiegeldbonnen bij de Jumbo over de afgelopen drie maanden. Dat leverde een onverwacht groot bedrag op. Het doel was de verbetering van het sanitair op de oude locatie Sebastian Pagador. Dat kon met de statiegeldbonnen  voor meer dan de helft bekostigd worden. De rest moesten we uit de reserves halen maar die zijn ook voor dit soort incidentele uitgaven bedoeld.

Gorsselnaar Peter van der Steege bezocht in februari onze contactpersonen in Cochabamba, Hedwig Kowsoleea en Maria Corazon Castellon, met een paar presentjes van Govos. De contactpersonen bezoeken met enige regelmaat het educatief centrum en denken actief mee bij de verbetering van de accommodatie. Zijn er zaken met hen te bespreken dan is een Whatapp telefoontje gauw gemaakt. Op 4 juni brachten zij een bezoek aan Gorssel en maakten kennis met een deel van de Govos familie. Een unieke gelegenheid om de banden tussen het werk hier en het werk daar aan te halen.

De aanleg van de nieuwe sanitaire voorzieningen werd gevolgd door de verbetering van de watervoorziening op dezelfde locatie. Een in onbruik geraakte waterleiding kon door het plaatsen van een nieuwe watertank weer in bedrijf genomen worden en zo is voor de komende jaren dit onderdeel van de accommodatie weer op orde. Bij de meer recente locatie Nuevo Milenio, in 2003 met hulp uit Gorssel gebouwd, moest een aansluiting op de onlangs aangebrachte straatriolering gemaakt worden. Met hulp van de ouders en lokale autoriteiten is het centrum er in geslaagd om dat zonder hulp van Govos voor elkaar te krijgen. Onlangs kon een begin gemaakt worden met de vervanging van het lekkende dak op de oude locatie boven een binnenplaats. Er zijn ook nog plannen voor het aanbrengen van nieuwe muurschilderingen.

23 maart presenteerden drie groepjes middelbare scholieren in Castricum een mooi werkstuk gebaseerd op een opdracht van Govos. Het ging om het idee dat op de nieuwe locatie een bakkerijtje zou kunnen worden ingericht waarmee geld voor het centrum verdiend kon worden. De leerlingen hadden zich prima verplaatst in de Boliviaanse omstandigheden.

Op de jaarvergadering van Govos konden we leuke filmpjes laten zien die op een vakantiereis gemaakt waren op beide locaties door oud-Gorsselnaar Linda Looise. Door de medewerking van mevrouw Maria Paz James-Alvarez uit Gorssel heeft onze website nu ook een Spaanstalig gedeelte.

Ook eind 2018 mocht Govos weer statiegeldbonnen verzamelen bij de Jumbo in Gorssel. Dat leverde in december weer een mooi bedrag op. Ook werden er Kerstbomen bij de winkel Eerlijk Genieten verkocht ten bate van het project. Naast dit soort inkomsten zijn er de eindejaarsbijdragen van leden en donateurs speciaal bestemd voor het project én de vaste bijdragen van een groot aantal sponsoren.

Govos stuurde ook dit jaar weer elk kwartaal een bedrag van $ US 1700 naar CEG zodat het werk voor de grote groep kansarme kinderen in Cochabamba kan blijven doorgaan. In samenwerking met het bestuur van het educatief centrum wordt een apart project voorbereid om huiselijk geweld in de wijken waar de kinderen van het centrum wonen tegen te gaan.

Voor CEG functioneert een aparte projectgroep. Deze projectgroep bestaat uit Piet Looise, Marja van Eden, Monique Duyvestijn en Hans Ebenau. De projectgroep wordt ondersteund door Yvonne van Driel en Maria Rodriguez.

Op deze website ziet u ook welke bedrijven in Gorssel ons project steunen. Kijk onder het kopje “Sponsoren”. Het is natuurlijk erg leuk voor onze sponsoren als we juist bij hen onze aankopen doen of gebruik maken van hun diensten.