Jaarverslag 2021


Op 31 december 2021 bestond het bestuur uit:

Nico Meerburg, voorzitter, aftredend 2022, herbenoembaar

Piet Looise, secretaris ad-interim

Angèle Claessens, penningmeester, aftredend 2022, herbenoembaar

In 2021 vergaderde het bestuur 3 maal.

De vaste aandachtspunten bleven de winkel en het educatief centrum in Cochabamba (CEG).  Dit jaar heeft het bestuur ook een discussiestuk opgesteld voor een gedachtewisseling op de jaarvergadering over de toekomst van de vereniging. Daarnaast is stilgestaan bij de eisen die de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen stelt. Aan het eind van het jaar is, zoals gebruikelijk, een eindejaarsbrief uitgebracht.

Ledenaantal

Het ledental stond aan het begin van het jaar op 30 en aan het eind op 29. Ten bate van het CEG- project waren er eind 2021 102 donateurs en sponsoren terwijl er aan het eind van 2020 103 waren. Hiervan hebben er 67 een incasso machtiging afgegeven waarmee een constante stroom financiële middelen gewaarborgd wordt.

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering in augustus (vanwege de coronabeperkingen weer uitgesteld) is over de toekomst van GOVOS gesproken. Besloten is om naar bestuurlijke versterking te zoeken in het gebied van de oude gemeente Gorssel onder organisaties die zich ook richten op ontwikkelingslanden.

Winkel

Onze winkel Eerlijk! Genieten Wereldse cadeauwinkel was begin dit jaar gesloten vanwege de coronapandemie. Pas eind april kon de winkel weer gedeeltelijk open. vanaf 1 juli, toen alle vrijwilligers gevaccineerd waren werd er weer een volledig rooster gedraaid. Marjolein de Vries die 15 jaar de coördinatie van het winkelwerk had gedaan is dit jaar daarmee gestopt.

Een grote meevaller was dat de verhuurder van ons pand voor 4 maanden de huur heeft kwijtgescholden vanwege de gedwongen sluiting. Tot en met mei was de omzet dan ook nog maar € 900 geweest.

Na de heropening lag de omzet juist weer hoger dan normaal. Er zijn enkele nieuwe vrijwilligers bij gekomen. Zij willen ook andere taken dan de bediening in de winkel op zich nemen.

Uiteindelijk is de jaaromzet uitgekomen op € 20.040, 17% meer dan in 2020 maar nog altijd 33% minder dan in 2019.

Cochabamba

Dit jaar is de communicatie met het CEG in Cochabamba, Bolivia, sterk verbeterd. Leidsters en coördinatrice hebben hun uiterste best gedaan om ‘hun kinderen’ en de gezinnen waarin zij opgroeien bij te staan tijdens de Covid-19 pandemie. De leidsters krijgen daarvoor nauwelijks een beloning nu de gemeentelijke steun weggevallen is. Dit heeft een politieke achtergrond maar ook het feit dat de kinderen niet meer op het centrum opgevangen mochten worden, wordt als reden genoemd.

Het afgelopen jaar is het educatief centrum wel weer voor halve dagen opengegaan met allerlei voorzieningen tegen besmetting met corona. Het aantal kinderen dat per locatie opgevangen kon worden, werd door de autoriteiten beperkt. Op het eind van het eerste halfjaar waren er nog 26 kinderen op beide locaties samen. Dat is minder dan de helft van de totale capaciteit.  De overheid geeft nog geen steun waardoor de leidsters aangewezen zijn op de hulp van Govos.

De coördinatrice, Bertha Inès, zet zich enorm in om het educatief centrum met haar twee vestigingen zo goed mogelijk te laten functioneren. Omdat de overheid ook bijdroeg aan de maaltijden voor de kinderen in het centrum zijn deze ook enige tijd weggevallen. Op aandringen van GOVOS zijn deze tegen het eind van het jaar weer hervat. Omdat de besmettingen tegen die tijd, zomer in Bolivia, verminderden en ouders weer meer werk konden vinden, is met hen afgesproken dat de opvang tot de Kerst doorgaat. Normaal is er in december vakantie. Van de tientallen centra voor kinderopvang in Cochabamba zijn er maar 4 meer open waaronder dus het CEG. Naast de educatieve activiteiten met de kinderen zijn er ook regelmatig bijeenkomsten met groepjes ouders.

De coördinatrice is ook druk bezig met de rechtspersoon van het CEG zodat de organisatie beter wordt ingebed in het rechtssysteem in Bolivia. Tegelijkertijd wordt gezocht naar versterking van het bestuur.

Projectteam

Begin 2021 had het projectteam overleg met beide adviseurs Maria Rodriguez Amurria en Yvonne van Driel over met name de informatievoorziening vanuit Cochabamba. Yvonne bracht ons bij die gelegenheid op het spoor van Marlies Veenstra die al geruime tijd in Cochabamba woont en getrouwd is met een Boliviaanse man. Marlies heeft het plaatselijk contact inmiddels overgenomen van het echtpaar Kowsoleea.

Financien

Naast de bijdragen van US$ 1.700 per kwartaal is er dit jaar US$ 2.000 extra overgemaakt naar het CEG voor kosten in verband met COVID-19 en het opvangen van de weggevallen overheidssteun.

Aan het eind van het jaar is besloten om opnieuw € 1.000 te geven aan het project van NME Mundial in Cochabamba. De vierkante meter tuintjes die zij via de scholen introduceren zorgen in het bijzonder tijdens de huidige coronapandemie voor een gezonde voeding tegen geringe kosten.