jaarrekening 2018


                   
                     
Balans 31-12-2018 GOVOS                    
    2018 2017 2016       2018 2017 2016
Liquide middelen           Vermogen vereniging   16767 17248 17168
ING zakelijke rekening   0 0 939   resultaat boekjaar   -37 41 80
Spaarrekening ING   0 0 13301   donatie waterpomp project     -522  
Triodos bank   33443 29564 9716   donatie project Kowsoleaa   -150    
Totaal   33443 29564 23956       16580 16767 17248
               
Vordering Winkel   6837 8355 8432   Reservering project   21152 15140 11366
      toevoeging reserve   2548 6012 3774
          23700 21152 15140
         
    40280 37919 32388       40280 37919 32388
                     
Resultatenrekening GOVOS 2018                    
    2018 2017 2016            
Baten                    
Ontv. bijdragen Bolivia   10263 11579 9923            
Ontvangen contributie   440 300 652            
rente     38 35            
bijzondere acties   1243 651              
Totaal   11946 12568 10610            
                     
Lasten                    
Besteed geld aan Project Bolivia   8832 6218 6149            
Kosten Project Bolivia   148 0 56            
Kosten vereniging   455 297 551            
toevoeging aan reservering   2548 6012 3774            
Totaal   11983 12527 10530            
Resultaat boekjaar   -37 41 80