Verslag eerste semester 2019


ACTIVITEITEN

De kindercentra richten zich op de ontwikkeling van de kinderen, waarbij gelet wordt op gezonde waarden van samenleven, respect en harmonie. Elk kind wordt gestimuleerd om zich naar eigen capaciteit te ontwikkelen.

 1. Cognitieve en psychosociale ontwikkeling

Acties:

De vorming die de kinderen ontvangen richt zich op het volgende:

Vorming van groepen

We hebben de kinderen in heterogene groepjes verdeeld, zodat ze van elkaar leren en rekening houden met elkaar:

 • Zaal I, kinderen tussen de 18 maanden en 3 jaar.
 • Zaal II, tussen de 4 en 6 jaar.

Tijdsindeling:

De dagindeling houdt rekening met het volgende:

 •  Vrije speeltijd
 • Vaste tijden voor educatieve activiteiten
 •  

Ruimtelijke indeling:

Beide centra hebben ruimtes voor de verschillende activiteiten: aparte kookruimte, buitenspeelruimte, ruimtes voor de educatieve activiteiten. Ook is het meubilair afgestemd op de behoefte van de kinderen, is er genoeg ventilatie en licht. Het sanitair is afgestemd op de kinderen. Met de hulp van GOVOS is er nu ook in Nuevo Milenio riolering aangelegd.

Uitvoering van het educatieve proces:

De crecheleidsters werken op basis van het educatieve plan dat ze elke week opstellen. Een activiteit dient over het algemeen meerdere doelen en ook elk doel komt weer in meerdere activiteiten terug. In beide creches hebben in totaal 54 kinderen meegedaan

De volgende doelen komen aan bod:

 • Ondersteunen van de zelfstandigheid van ieder kind, door ieder kind te stimuleren om zelf activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld in spelen met verschillende vormen, kleuren die de kinderen moeten ordenen.
 • Taal en communicatie. Gedrag en emoties worden benoemd en elk kind krijgt de ruimte om eigen ideeën en emoties te uiten. We gebruiken liedjes, ritme spelletjes, tekeningen, verhalen om de ontwikkeling te stimuleren.
 • Sociale en natuurlijke omgeving. We gaan naar buiten om de kinderen in contact te brengen met de natuur en met hun wijk om niet alleen autonomie te stimuleren maar ook om hen te leren omgaan met nieuwe situaties.

We gebruiken de volgende pedagogische hulpmiddelen: kringgesprek, didactische posters en voorwerpen zoals klei, boekjes, kleurpotloden etc.

De activiteiten worden altijd na uitvoering geëvalueerd door af te vragen of de activiteit heeft bijgedragen aan het gestelde doel.

Participatie van de gezinnen

De ouders van de kinderen zijn altijd welkom in de creche en we zetten ook in dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van de creche om zo de ontwikkeling van hun eigen kinderen te ondersteunen.

De ouders helpen op de volgende wijze:

 • Vervaardigen van educatief materiaal
 • Aanschaf van groente, fruit en andere verse voedingsmiddelen,
 • Schoonmaken volgens rooster.
 • Meehelpen als we op excursie gaan
 • Eigen vaardigheden laten zien op speciale dagen, bv. Koken van traditioneel voedsel,
 • Deelname in maandelijkse vergaderingen om op de hoogte te blijven van hun kind.

Vele ouders hebben een gebrek aan kennis over hoe hun kinderen te stimuleren en goed op te voeden. Daarom ook dat we ook voorlichting voor de ouders organiseren, bv. Over het belang van vaccineren, gezonde voeding, goed onderwijs, hoe hun kinderen te stimuleren etc. Voorlichters van de gemeente spelen hierin een rol

Bijscholing voor de crecheleidsters en kokkinnen

Om de kinderen optimaal te ondersteunen ontvangen de crecheleidsters met regelmaat een bijscholing. Afgelopen half jaar waren dat de volgende thema’s:

 • Planning en evaluatie van activiteiten
 • Toepassen van een meetschaal om psychosociale ontwikkeling te meten.
 • Leiderschap en teamwork
 • EHBO

Maandelijks vergadert het personeel, soms is een onderdeel daarvan bijscholing.

 • Fysieke ontwikkeling en gezondheidsmonitoring.

Fysieke ontwikkeling

De ontwikkeling van de kinderen wordt regelmatig gemeten. De volgende resultaten mbt motorische ontwikkeling (grove en fijne motoriek) zijn zorgwekkend:

Bijna alle kinderen hebben een achterstand in hun fijne en grove motoriek. Daarom hebben we gymlessen ingelast en activiteiten die de motoriek verbeteren.

Vroegtijdige signalering van groei- en ontwikkelingsachterstand.

We gebruiken de verkorte schaal van Nelson Ortiz om de psychosociale ontwikkeling te meten. Dit geeft de volgende resultaten: Ook hier weer een laag percentage kinderen die een normale ontwikkeling doormaken.


Gezondheid.

Wij leren de kinderen de basishandelingen voor een goede hygiene, zoals handen wassen, tandenpoetsen en gezicht wassen.

Monitoren van gewicht en lengte

Centro Infantil Nuevo Milenio:

Centro Infantil Golondrinas Pagador:
2 kinderen zijn te dik voor hun lengte en 2 kinderen zijn te dun.

2 kinderen zijn te klein voor hun leeftijd, ze komen uit hetzelfde gezin.

PROFIEL VAN ONZE JONGENS/MEISJES NUEVO MILENIO GOLONDRINAS PAGADOR
mannelijk 55 % 58 %
vrouwelijk 45 % 42 %
gemiddelde leeftijd 3, 4 jaar 3,10 jaar
gemiddeld gewicht 13,1 Kg. 15,25
gemiddelde lengte 82,9 cm. 89,53

De kinderen in Nueve Milenio zijn kleiner en lichter dan in Seb. Pagador, dit is te verklaren door grotere armoede in dit deel van de stad.

Vaccinaties

Alle kinderen liggen op schema met de vaccinaties.

Monitoring van de gezondheid

Elke twee maanden komt de wijkarts langs om de kinderen te controleren. De crecheleidsters zorgen voor preventie van ziektes.

 • VOEDING

De voedingstoestand is een afspiegeling van de socio-economische status van de kinderen. De kindercentra zorgen voor goede voeding afgestemd op de behoefte van de kinderen. Ieder centrum heeft een eigen kok met ervaring en kennis over hygiënisch en gezond koken.

De keukenapparatuur wordt jaarlijks onderhouden en gedesinfecteerd. We werken met maandmenu’s.

Monitoring van de voedingstoestand

Bij de intake vragen we naar de achtergrond van de kinderen en vervolgens meten we gewicht en lengte.

Seguimiento Nutricional

De menu’s stellen we samen met het advies van de diëtiste van SEDEGES. De koks ontvangen voorlichting over hygienisch koken en bewaren van voedingsmiddelen en ontvangen regelmatig controle hierover.

De ouders ontvangen voorlichting over gezonde voeding en over hoe om te gaan met kinderen die niet van gezonde voeding houden.

We ontvangen steeds minder voedingsmiddelen van SEDEGES, de bijdrage van de ouders zorgt voor de aanvulling hierop.

 • GOED OMGAAN MET ELKAAR

We bevorderen dat de kinderen goed met elkaar omgaan om zo een optimaal leerklimaat te bewerkstelligen. Ook zorgen we voor gezonde ruimtes.

We bevorderen de tolerantie, goede behandeling en vermijden discriminatie en geweld. We coordineren met de kinderbescherming over de voorlichting over deze thema’s. Ook de ouders krijgen voorlichting hierin.

We observeren de kinderen of ze zich hierin goed ontwikkelen en ondersteunen de kinderen in hun ontwikkeling door:

 • Kinderen op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreken
 • Tolerantie, gelijke behandeling en geweldloos conflicten oplossen aanbieden
 • Bevorderen van kameraadschap
 • Betrekken van de gezinsleden hierin.