Toelichting jaarrekening GOVOS 2020


Balans

GOVOS heeft een vordering op de winkel “Eerlijk!genieten” van € 3.214.

Dit bedrag is opgebouwd uit de vordering die in het verleden is opgebouwd, verder vindt er jaarlijks een verrekening plaats van gelden die over en weer voor elkaar betaald en ontvangen worden.

De Reservering project bestaat uit gelden die ontvangen zijn van donateurs van GOVOS verminderd met de uitgekeerde donaties aan het project.

Resultatenrekening

De baten van GOVOS bestaan uit gelden ontvangen van donateurs, die expliciet geld doneren voor het project in Bolivia.

Verder wordt lidmaatschapsgeld ontvangen van de leden van GOVOS.

Ten gevolge van een terugloop van het ledenaantal en het wegvallen van een aantal donateurs is het bedrag aan ontvangen bijdragen en contributie met 20% verminderd ten opzichte van 2019.

Dit jaar heeft GOVOS € 100 ontvangen van de Rabobank in het kader van de actie Hart voor de Achterhoek.

De kosten van GOVOS hebben onder andere betrekking op bankkosten, vergaderkosten, kosten voor de website.

Ten gevolge van de moeizame communicatie met het bestuur van het C.E.G. in Cochabamba zijn er in 2020 3 kwartaalbijdragen overgemaakt. De communicatie is inmiddels verbeterd en is in 2021 het vierde kwartaal 2020 overgemaakt.