ANBI-gegevens GOVOS


Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking (GOVOS) RSIN 816079821 Hoofdstraat 43 e, 7213 CR Gorssel

(ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instellingen. Bij schenkingen en giften aan ANBI’s gelden belastingvoordelen.)

Doelstelling
a. Bevorderen bewustwording onder de bevolking in de plaats Gorssel en omgeving van de ontwikkelingsproblematiek wereldwijd.
b. Het opzetten van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in één of meer ontwikkelingslanden.

Aan de doelstelling wordt inhoud gegeven door:

  1. de exploitatie van de Wereldwinkel (Eerlijk! Genieten, Wereldse kadowinkel.) in het dorp Gorssel.
  2. steun aan een educatief centrum voor kinderen in twee achterstandswijken van Cochabamba, Bolivia.
  3. deelname in het platform Fair Trade in de gemeente Lochem.
  4. verspreiden van informatie over de activiteiten mede ter werving van leden en donateurs.

Voor de jaarverslagen zie de rubriek nieuws.

Actueel Beleidsplan

Voor 2019 heeft GOVOS ten aanzien van de bij de doelstelling genoemde activiteiten de volgende voornemens.

Ad 1. De winkel moet zich minimaal financieel zelf bedruipen. Door een assortiment dat ook de welgestelde en veeleisende klanten aanspreekt moet de omzet zodanig op peil blijven of licht stijgen dat de winkel uit de kosten kan komen. Waar mogelijk zal geprobeerd worden om de omzet boven dit minimale peil uit te laten stijgen. Er is rekening gehouden met een grotere toeloop van dagjesmensen naar het dorp Gorssel als gevolg van de opening van het museum voor modern realistische kunst (MORE) tegenover de huidige locatie van de winkel.

 Door werving van nieuwe vrijwilligers zal het aantal vrijwilligers dat actief is in de winkel minimaal op peil gehouden worden.

Ad 2. Een sinds 2015 actief projectteam zet haar activiteiten voort. Deze bestaan uit het bijhouden van de website www.govos.nl, het werven van sponsoren voor het educatief centrum en het verzorgen van één of meer workshops op basisscholen en/of voortgezet onderwijs. Ook het verhogen van de algemene bekendheid met het werk van het educatief centrum wordt door het projectteam bevorderd. Een speciale actie moet er toe leiden dat de sinds 2015 geworven sponsoren een Kerstgroet ontvangen die gemaakt is door de kinderen van het centrum in Bolivia. De pogingen om met hulp van een lokale contactpersoon het centrum aan te zetten tot het verwerven van eigen financiële middelen worden voortgezet.

Ad 3. De deelname in het platform voor Lochem Fair Trade gemeente wordt voortgezet. Het accent ligt daarbij op het vertegenwoordigen van de belangen van het dorp Gorssel in dit platform.

Ad 4. In de media wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de activiteiten van GOVOS. GOVOS verkrijgt haar middelen door de contributiebetalingen van haar leden en donaties van haar donateurs. Specifiek voor de steun aan het educatief centrum in Bolivia wordt elk jaar een mailing uitgedaan naar leden en donateurs. Daarop komen giften binnen. Daarnaast komen voor dit doel incidenteel giften binnen van sympathisanten. Het vermogen van GOVOS zit deels als werkkapitaal in de winkel en deels wordt het aangehouden als bank- c.q. spaarrekeningen. Het eigen vermogen is opgesplitst naar de winkel en de vereniging. Er wordt een reservering aangehouden voor de steun aan het educatief centrum in Bolivia.

Samenstelling bestuur per 1-1-2019
Harmien Slijkhuis, voorzitter
Cor van den Boogaard, secretaris
Angèle Claessens, penningmeester

Beloningsbeleid
GOVOS heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding.

Contactgegevens
Secretariaat: C. van den Boogaard. E-mail: cohewema@zonnet.nl
IBAN:  NL58TRIO 0390 9979 43  t.n.v. GOVOS

Beleid van GOVOS inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
wet ingaand 25 mei 2018.

De secretaris van het bestuur van GOVOS houdt een digitaal bestand bij waarin van leden, donateurs (sponsoren) en medewerkers zijn opgenomen:
-Naam, adres, woonplaats, E-mail adres
-Bankrekeningnummer en toegezegde jaarlijkse donatie (alleen voor sponsoren)
Dit bestand is ook aanwezig bij de penningmeester.

Van bestuursleden en medewerkers worden bovendien bijgehouden:
-Telefoonnummer
-Geboortedatum

Het bestand met gegevens van medewerkers is ook aanwezig bij de coördinator van de winkel.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met de betreffende personen.
Het bankrekeningnummer wordt gebruikt voor incasso.
De geboortedatum wordt gebruikt voor verjaardagen en verplichtingen t.a.v. overheid en verzekeringen.

Deze gegevens worden bewaard zolang de persoon lid, donateur (sponsor) of medewerker is. Minimaal eenmaal per jaar worden de bestanden geactualiseerd. De oude bestanden worden gedurende 3 jaar in een digitaal archief bewaard door de secretaris.

Versie 1 januari 2019