ANBI-gegevens GOVOS


Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking (GOVOS) RSIN 816079821 Hoofdstraat 43 e, 7213 CR Gorssel

(ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instellingen. Bij schenkingen en giften aan ANBI’s gelden belastingvoordelen.)

Doelstelling
a. Bevorderen bewustwording onder de bevolking in de plaats Gorssel en omgeving van de ontwikkelingsproblematiek wereldwijd.
b. Het opzetten van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in één of meer ontwikkelingslanden.

Aan de doelstelling wordt inhoud gegeven door:

  1. de exploitatie van Eerlijk! Genieten, Wereldse kadowinkel, (voorheen Wereldwinkel ) in het dorp Gorssel.
  2. steun aan een educatief centrum voor kinderen in twee achterstandswijken van Cochabamba, Bolivia.
  3. verspreiden van informatie over de activiteiten mede ter werving van leden en donateurs.

Voor de jaarverslagen zie de rubriek Jaarverslagen.

Actueel Beleidsplan

Voor 2022 heeft GOVOS ten aanzien van de bij de doelstelling genoemde activiteiten de volgende voornemens.

Ad 1. De winkel moet zich minimaal financieel zelf bedruipen. Door een assortiment dat gewaardeerde klanten aanspreekt moet de omzet zodanig op peil blijven of licht stijgen dat de winkel uit de kosten kan komen. Waar mogelijk zal geprobeerd worden om de omzet boven dit minimale peil uit te laten stijgen.

Door werving van nieuwe vrijwilligers zal het aantal vrijwilligers dat actief is in de winkel minimaal op peil gehouden worden.
Ad 2. Een sinds 2015 actief projectteam zet haar activiteiten voort. Deze bestaan uit het bijhouden van de website www.govos.nl, het werven van sponsoren voor het educatief centrum en het houden van incidentele acties voor fondsenwerving. Ook het verhogen van de algemene bekendheid met het werk van het educatief centrum in Bolivia wordt door het projectteam bevorderd. Sponsoren, donateurs en leden krijgen in een eindejaarsbrief informatie over de ontwikkelingen bij het educatief centrum. De pogingen om met hulp van een lokale contactpersoon het centrum aan te zetten tot het verwerven van eigen financiële middelen worden voortgezet. Tevens wordt gewerkt aan de verbetering van de informatievoorziening vanuit het centrum. Het team legt verder contact met soortgelijke projecten die door Govos ondersteund kunnen worden.

Ad 3. In de media wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de activiteiten van GOVOS. Dit jaar is er extra aandacht voor het versterken van de bestuurlijke basis van de vereniging. Daartoe wordt gezocht naar samenwerking met soortgelijke organisaties in Gorssel en de directe omgeving. GOVOS verkrijgt haar middelen door de contributiebetalingen van haar leden en donaties van haar donateurs. Specifiek voor de steun aan het educatief centrum in Bolivia wordt elk jaar een mailing uitgedaan naar leden en donateurs. Daarop komen giften binnen. Daarnaast komen voor dit doel incidenteel giften binnen van sympathisanten. Het vermogen van GOVOS zit deels als werkkapitaal in de winkel en deels wordt het aangehouden als bank- c.q. spaarrekeningen. Het eigen vermogen is opgesplitst naar de winkel en de vereniging. Er wordt een reservering aangehouden voor de steun aan het educatief centrum in Bolivia.

Samenstelling bestuur per 1-1-2022
Nico Meerburg, voorzitter
Piet Looise, secretaris
Angèle Claessens, penningmeester

Beloningsbeleid
GOVOS heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding.

Belasting
Voor de belastingaangifte van schenkers kunt u het RSIN 816079821 van GOVOS gebruiken.
Bij de belasting is GOVOS te vinden onder Vereniging Gorssel voor ontwikkelings samenwerking.

Contactgegevens
Secretariaat: Daniëlle Brugman. E-mail: govosgorssel@gmail.com
IBAN:  NL58TRIO 0390 9979 43  t.n.v. GOVOS

Beleid van GOVOS inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
wet ingegaan 25 mei 2018.

De secretaris van het bestuur van GOVOS houdt een digitaal bestand bij waarin van leden, donateurs (sponsoren) en medewerkers zijn opgenomen:
-Naam, adres, woonplaats, E-mail adres
-Bankrekeningnummer en toegezegde jaarlijkse donatie (alleen voor sponsoren)
Dit bestand is ook aanwezig bij de penningmeester.

Van bestuursleden en medewerkers worden bovendien bijgehouden:
-Telefoonnummer
-Geboortedatum

Het bestand met gegevens van medewerkers is ook aanwezig bij de coördinator van de winkel.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met de betreffende personen.
Het bankrekeningnummer wordt gebruikt voor incasso.
De geboortedatum wordt gebruikt voor verjaardagen en verplichtingen t.a.v. overheid en verzekeringen.

Deze gegevens worden bewaard zolang de persoon lid, donateur (sponsor) of medewerker is. Minimaal eenmaal per jaar worden de bestanden geactualiseerd. De oude bestanden worden gedurende 3 jaar in een digitaal archief bewaard door de secretaris.

Versie 1 januari 2023