jaarrekening 2017


Balans 21-12-2017 GOVOS
2017 2016 2015 2017 2016 2015
Liquide middelen Vermogen vereniging 17248 17168 16343
ING zakelijke rekening 0 939 101 resultaat boekjaar 41 80 825
Spaarrekening ING 0 13301 13266 donatie waterpomp project -522
Triodos bank 29564 9716 6532
Totaal 29564 23956 19899 16767 17248 17168
Vordering Winkel 8355 8432 8635 Reservering project 15140 11366 10230
toevoeging reserve 6012 3774 1136
21152 15140 11366
37919 32388 28534 37919 32388 28534
Resultatenrekening GOVOS 2017
2017 2016 2015
Baten
Ontv. bijdragen Bolivia, donateurs 11579 9923 7339
Ontvangen contributie 300 652 590
rente 38 35 44
ontv. gelden uit bijzondere acties 651
Totaal 12568 10610 7973
Lasten
Overboeking naar Project Bolivia 6218 6149 6203
Kosten Project Bolivia 0 56 655
Kosten vereniging 297 551 290
toevoeging aan reservering 6012 3774 1136
Totaal 12527 10530 8284
Resultaat boekjaar 41 80 -311