Stukken voor de jaarvergadering 18 aug. 2021


Notulen GOVOS jaarvergadering op dinsdag 25 augustus 2020 om 19.30 uur in de Everdinahof, Hoofdstraat 43E, Gorssel.

Aanwezig zijn in totaal 10 personen (bestuur, leden, donateurs en andere belangstellenden). Dit waren Nico Meerburg, Cor van den Boogaard, Angèle Claessens, Piet Looise, Hans Ebenau, Marja van Eden, Monique Duyvestijn, Alie Tekelenburg, Fieke Middelkoop en Mw L.A. van de Putte-Holthuis.

1. Opening.
 Voorzitter Nico Meerburg opent de vergadering en heet allen welkom. Hij memoreert dat de vergadering vanwege Corona omstandigheden moest worden uitgesteld naar dit tijdstip en is verheugd dat dit nu toch kan plaatsvinden.

2. Notulen ledenvergadering 8 mei 2019.
De  notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn afmeldingen ontvangen voor de vergadering van de dames Scherjon, Kool-Slijkhuis, De Vries en Bosheide.
De voorzitter merkt op dat Lochem helaas geen Fair Trade gemeente meer is. De oorzaak hiervan is gelegen in het ontbreken van animo vanuit de gemeente en de Fair Trade werkgroep.

4. Jaarverslag 2019.
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Naar aanleiding van het jaarverslag laat Hans Ebenau weten dat Jumbo een nieuwe statiegeld automaat heeft, met een doneerknop. Govos mag de opbrengst van 2 maanden tegemoet zien.
Voorts wordt aandacht besteed aan de moeilijke situatie in Cochabamba en in het bijzonder bij het CEG. Het CEG is sinds maart gesloten vanwege Corona. In plaats van kinderopvang en -educatie worden nu voedselpakketten verstrekt. Govos heeft daarvoor een extra donatie gereserveerd, maar er is nog geen reactie ontvangen waardoor dit geld nog niet kan worden overgeboekt..
Helaas blijkt het erg moeilijk om contact te krijgen met het bestuur van CEG, zelfs zodanig dat geldopnames van de lokale bankrekening erg lastig blijken te zijn. Ook de reguliere rapportage is nog niet ontvangen; de werkgroep zal een reminder sturen. De vergadering bestempelt de situatie als zorgelijk.
Het bestuur van Govos zal zich beraden over de vraag wanneer de donatie voor het vierde kwartaal zal worden overgemaakt.

Monique Duyvestijn laat enkele foto’s zien; een selectie daarvan kan op de website worden geplaatst.

5. Financieel jaarverslag 2019.
Penningmeester Angèle Claessens geeft een toelichting op de financiële stukken.
Jaarrekening GOVOS:
Het banksaldo van de vereniging groeit gestaag. De vraag rijst wat we daarmee willen doen. Het bestuur zal daar op terugkomen. Vanuit de vergadering worden enkele suggesties gedaan (Hongerpot.nl uit Brummen en Monique Duyvestijn zal in Bolivia naar suggesties vragen).

De winkel had in 2019 een zeer goed jaar, zowel qua omzet als resultaat, mede als gevolg van de inzet van nieuwe medewerksters.  In maart 2020 moest de winkel noodgedwongen sluiten. Op 8 mei is de winkel weer geopend voor enkele dagen per week en met een beperkte beschikbaarheid van medewerksters. De omzet ligt tot nu toe op ongeveer de helft van 2019 en dat is, alles in aanmerking nemend, toch enigszins tevreden stellend.

De conclusie is dat Govos financieel gezond is.
De vergadering is akkoord met het financieel jaarverslag en heeft alle lof voor de penningmeester en haar verslaglegging.

6. Verslag kascommissie, benoeming nieuw lid.
Marjolein de Vries en Piet Looise hebben op 11 maart j.l. de financiën gecontroleerd. Piet Looise deed verslag van hun bevindingen. Zij hebben de boeken bekeken en steekproefsgewijs gecontroleerd.  Alles is keurig verzorgd en bijgewerkt. Ze hebben veel waardering voor het werk van de penningmeester.
De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt dit voorstel over.
Als nieuw lid wordt Marja van Eden in de kascommissie benoemd, ter vervanging van het aftredend lid Piet Looise. Tevens wordt Hans Ebenau benoemd tot reserve lid.

7. Voorstel voor gedeeltelijke aflossing van de schuld van de winkel aan GOVOS.
Het bestuur stelt voor om € 2000 van deze schuld af te lossen. De financiële resultaten van de winkel en de balans geven hier ruimte voor. GOVOS kan dit geld gebruiken voor CEG.
De vergadering stemt hier mee in.

8. Bestuursaangelegenheden.
Cor van den Boogaard is aftredend als secretaris en na 6 jaar niet meer beschikbaar. Als nieuwe secretaris is bereid gevonden Piet Looise.
De voorzitter memoreert de wijze waarop Cor zijn werk heeft uitgevoerd en dankt hem voor zijn inzet en samenwerking. Deze woorden gaan gepaard met een stoffelijk blijk van waardering.
Vervolgens wordt Piet Looise benoemd als nieuwe secretaris. Daarmee keert een bekend gezicht terug in het bestuur, waarmee tevens een directe betrokkenheid vanuit de werkgroep in het bestuur is gerealiseerd. Te zijner tijd ziet het bestuur graag een verjonging in zijn gelederen.  

9. Rondvraag en sluiting.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Na de vergadering werd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje, aangeboden door het bestuur.

Gorssel, 28 augustus 2020, C. van den Boogaard, secretaris e.t. .

———————————————————————————————————————————–


GORSSEL VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

JAARVERSLAG 2020

Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit:

Nico Meerburg, voorzitter, aftredend 2022, herbenoembaar

Piet Looise, secretaris ad-interim

Angèle Claessens, penningmeester, aftredend 2022, herbenoembaar

In 2020 vergaderde het bestuur 4 maal.

De vaste aandachtspunten bleven de winkel en het educatief centrum in Cochabamba (CEG).  Aan het eind van het jaar is, zoals gebruikelijk, een eindejaarsbrief uitgebracht.

Het ledental stond aan het begin en eind van het jaar op 30. Ten bate van het CEGproject waren er eind 2020 103 donateurs en sponsoren terwijl er aan het eind van 2019 114 waren. Hiervan hebben er 69 een incasso machtiging afgegeven waarmee een constante stroom financiële middelen gewaarborgd wordt. Van de 34 donateurs die eind 2019 een oproep kregen om een bijdrage te leveren hebben er 8 een bedrag overgemaakt.

Tijdens de jaarvergadering in augustus (vanwege de coronabeperkingen uitgesteld) nam Cor van den Boogaard afscheid als secretaris. Totdat er een opvolger voor hem gevonden is neemt Piet Looise zijn taken waar.

Onze winkel Eerlijk! Genieten Wereldse cadeauwinkel had net als iedereen een zeer bewogen jaar. Op 10 januari was er de geanimeerde jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle betrokkenen. In januari had de winkel ook nog een vliegende start met een omzet die 14% hoger lag dan in dezelfde maand in 2019. In februari was het minder en van 13 maart tot 8 mei moest de winkel dicht vanwege de corona pandemie. Dat was voor iedereen betrokken bij de winkel een grote omslag. Met regelmatig een koffieuurtje en op vrijdag een gezellig samenzijn na de winkelsluiting was het jaar nog zo enthousiast begonnen. Nu viel ook dit weg.

Vanaf 9 mei ging de winkel weer enkele dagen per week open in de middaguren. Met een eenmansbezetting konden 6 à 7 vrijwilligsters dit rondzetten Rondom de tijdblokken die in museum More gehanteerd werden, wisten klanten de winkel goed te vinden. De openingstijden zijn vervolgens ook nog wat verruimd. De omzet trok weer aan, zo zelfs dat er in september weer evenveel verkocht werd als in dezelfde maand van het afgelopen jaar.

De tweede week van november moest museum MORE weer sluiten waardoor de omzet meteen terugviel. Vanaf 17 december is ook de winkel dicht geweest vanwege de coronamaatregelen.

Ondanks al die turbulentie door de corona is de betrokkenheid van de vrijwilligsters bij de winkel steeds groot geweest. De omzet liep terug van bijna € 30.000 naar een goede € 17.000 en het nettoresultaat kromp van € 3743 naar € 588, onder de gegeven omstandigheden een grote prestatie.

Begin maart 2021 is de winkel nog altijd dicht. Zo wordt het voortbestaan van de winkel wel zorgelijk.

Na de zomervakantie, die in onze winter valt, is de kinderopvang in Cochabamba maar korte tijd open geweest. Omdat de medische voorzieningen in Bolivia veel minder zijn dan bij ons, werd er al vroegtijdig overgegaan tot een complete lockdown. Alle scholen en andere instellingen zoals de kinderopvang moesten gesloten worden. Opvallend was dat de leidsters ook niet meer door de overheid betaald werden. Govos heeft zich bereid verklaard om dat deel van hun beloning over te nemen zo lang het nodig zou zijn.

Het project tegen huiselijk geweld, dat vertraagd was mede door de onrust na de verkiezingen van vorig jaar, kon voorlopig ook niet meer uitgevoerd worden.

Mede op initiatief van onze contactpersonen, het echtpaar Kowsoleea, zijn er in de loop van de tijd voedselpakketten uitgedeeld aan de gezinnen van de kinderen die normaal in de opvang zaten.

Onze adviseur Maria Rodriguez Amurria uit Nijmegen verbleef privé van maart tot september in Cochabamba. Ook zij heeft contact gehad met het educatief centrum, maar moest constateren dat onder de gegeven omstandigheden er weinig gedaan kon worden. Er zouden aan het begin van het jaar nog wel enige hulpmiddelen voor het project tegen huiselijk geweld zijn aangeschaft. Er is toen ook nog overlegd met jongeren die een rol in het project zouden spelen.

Tijdens het afgelopen jaar is het in het gebied waar de kinderopvang gevestigd is regelmatig onrustig geweest. Er wonen veel aanhangers van de gevluchte oud-president Evo Morales. Zij keerden zich in de nasleep van de ongeldig verklaarde presidentsverkiezingen van oktober 2019 tegen de autoriteit van de interimregering. Later, tijdens de coronamaatregelen, sloten de bewoners soms het hele gebied af om hun economische activiteiten zo veel mogelijk voort te kunnen zetten. Omdat veel mensen in de informele sector hun geld verdienen, krijgen zij ook weinig steun van de overheid. Op 18 oktober werden , na meermalen uitstel, de presidentsverkiezingen gehouden. Luis Arce van de MAS partij van Evo Morales won met een absolute meerderheid. Hopelijk is daarmee althans de politieke rust enigszins weergekeerd.

Mogelijk door al deze problemen is het contact van Govos met het bestuur van het Centro Educativo Golondrinas (CEG) het afgelopen jaar niet naar wens geweest. Op een brief die we in juli stuurden waarin we onze hulp aanboden waar nodig in de coronacrisis kregen we geen antwoord. Over de periode vanaf midden 2019 hadden we geen formele informatie ontvangen. Onze contactpersonen kregen ook geen contact met het bestuur, wel met de coördinatrice van het centrum voor kinderopvang. Op onze jaarvergadering eind augustus werd daarom besloten om de kwartaalbijdrage aan het centrum op te schorten.

Begin 2021 kregen we wel de nodige informatie over de activiteiten van het centrum in 2020. Die bestonden uit het beschikbaar stellen van voedselpakketten aan de gezinnen van de kinderen die normaal in het centrum worden opgevangen en veel activiteiten online om de kinderen thuis nuttig bezig te houden. Van augustus t/m december zijn maandelijks aan 46 gezinnen voedselpakketten uitgedeeld. Met de online-activiteiten stimuleerden de leidsters een stukje educatie in de thuissituatie samen met de ouders en zij bespraken veel zaken rond de ouder-kind relatie. Ook werd er gewerkt aan voorlichting over een goede bescherming tegen Covid-19 in de gezinnen van de kinderen en onder het personeel van het centrum.

In de jaarvergadering werden mogelijkheden besproken voor het besteden van een deel van de reserves van Govos uit het verleden aan andere projecten dan het educatief centrum in Bolivia. In vervolg daarop is contact gelegd met de stichting NME Mundial die een organisatie in Cochabamba, Bolivia, ondersteunt bij het promoten van vierkante meter tuintjes onder de schoolgaande jeugd. Specifiek voor dit werk bij enkele kindercentra is besloten om deze stichting met een bedrag van €1000 te helpen bij hun werk.


Jaarrekening GOVOS 2020           
            
Balans           
  2020201920182017  2020201920182017
Liquide middelen     Vermogen vereniging 17412165801676717248
      resultaat boekjaar 229832-3741
Triodos bank 43475384873344329564donatie waterpomp project    -522
      donatie project Kowsoleaa   -150 
Vordering Winkel 3214461068378355donatie Stg Mundial -1000   
        16641174121658016767
            
      Reservering project 25685237002115215140
      toevoeging reserve 4363198525486012
        30048256852370021152
  46689430974028037919  46689430974028037919
            
Resultatenrekening 2020201920182017      
            
Baten           
Ontv. bijdragen Bolivia 8984109051026311579      
Ontvangen contributie 465880440300      
rente 00038      
bijzondere acties 1005041243651      
Totaal 9549122891194612568      
Lasten           
Besteed geld aan Project Bolivia 4621892088326218      
Kosten Project Bolivia 001480      
Kosten vereniging 336552455297      
toevoeging aan reservering 4363198525486012      
            
Totaal 9320114571198312527      
Resultaat boekjaar 229832-3741      
            

Toelichting Jaarrekening GOVOS 2020

Balans

GOVOS heeft een vordering op de winkel “Eerlijk!genieten” van € 3.214.

Dit bedrag is opgebouwd uit de vordering die in het verleden is opgebouwd, verder vindt er jaarlijks een verrekening plaats van gelden die over en weer voor elkaar betaald en ontvangen worden.

De Reservering project bestaat uit gelden die ontvangen zijn van donateurs van GOVOS verminderd met de uitgekeerde donaties aan het project.

Resultatenrekening

De baten van GOVOS bestaan uit gelden ontvangen van donateurs, die expliciet geld doneren voor het project in Bolivia.

Verder wordt lidmaatschapsgeld ontvangen van de leden van GOVOS.

Ten gevolge van een terugloop van het ledenaantal en het wegvallen van een aantal donateurs is het bedrag aan ontvangen bijdragen en contributie met 20% verminderd ten opzichte van 2019.

Dit jaar heeft GOVOS € 100 ontvangen van de Rabobank in het kader van de actie Hart voor de Achterhoek.

De kosten van GOVOS hebben onder andere betrekking op bankkosten, vergaderkosten, kosten voor de website.

Ten gevolge van de moeizame communicatie met het bestuur van het C.E.G. in Cochabamba zijn er in 2020 3 kwartaalbijdragen overgemaakt. De communicatie is inmiddels verbeterd en is in 2021 het vierde kwartaal 2020 overgemaakt.

Ten gevolge van de moeizame communicatie met het bestuur van het C.E.G. in Cochabamba zijn er in 2020 3 kwartaalbijdragen overgemaakt. De communicatie is inmiddels verbeterd en is in 2021 het vierde kwartaal 2020 overgemaakt.

Jaarrekening Eerlijk!genieten 2020           
            
Balans           
  2020201920182017  2020201920182017
            
Inventaris 50505050Vermogen 1602912286100836233
Verpakkingsmateriaal 150150100100resultaat boekjaar 588374322033850
Voorraad:       16617160291228610083
Non food 6258575065754403      
Food 2198249123512466Schuld aan GOVOS 3214461068378355
  8456824189266869      
debiteuren 366   Crediteuren     
      winkel 0001339
Liquide middelen     BTW 0809230131
Kas winkel 150150183155  08092301470
Kas administratie 1080217599595      
RC Rabobank 950012561941612061      
Spaarrekening Rabobank 79797978      
  10809130071027712889      
            
  19831214481935319908  19831214481935319908
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Resultatenrekening           
  2020201920182017      
Omzet winkel           
Non food 11923213411690515769      
Food 3443746275909032      
  15366288032449524801      
verkopen op rek Food 1233112411911415      
verkopen op rek Non Food 514         
  17113299272568626216      
Inkoopwaarde omzet           
Non food 73381265987407770      
Food 3587772773139199      
  10925203861605316969      
            
Brutomarge 6188954196339247      
            
Kosten:           
Winkelkosten 3549329733103188      
Overhead 73994619671306      
Inkoopkosten 75208271267      
Verkoopkosten 123713471882636      
  5600579874305397      
            
Netto marge 588374322033850      
            

Toelichting Jaarrekening Eerlijk!genieten 2020
Balans
De voorraad Non food en Food artikelen is per 31 december 2020 geïnventariseerd tegen
inkoopprijzen.
De Liquide middelen zijn de eindsaldi van de verschillende rekeningen.
Resultatenrekening
De omzet van de winkel heeft betrekking op de verkopen zowel via de contante verkopen in de
winkel als de verkoop op rekening.
De verkopen op rekening betreffen met name de verkoop van koffie en thee aan de Protestante
Gemeente Gorssel.
De omzet is dit jaar ten opzichte van 2019 met 43% gedaald. Als gevolg van de verplichte
winkelsluiting vanwege de Corona-crisis is de winkel vanaf 15 maart tot en met 2 mei en vanaf 17
december volledig gesloten geweest. In de tussenliggende periode is de winkel 4 middagen per week
open geweest. Dankzij onze vrijwilligers hebben we de winkel open weten te houden met alle
beperkingen die er waren. Gezien het vloeroppervlak van de winkel kon slechts 1 klant tegelijkertijd
in de winkel zijn. Dit heeft geleidt tot een flinke omzetvermindering.
De Winkelkosten hebben hoofdzakelijk betrekking op de huur inclusief gas, water en licht en verder
kleine uitgaven voor de winkel.
De Overhead kosten hebben betrekking op bankkosten, verzekeringskosten en personeelskosten.
De Inkoopkosten hebben betrekking op de kilometervergoeding voor de inkopers.
De Verkoopkosten hebben betrekking op de kosten van KPN, de bijdrage aan de
ondernemersvereniging Buitengewoon Gorssel, bijdrage aan het boekje “Hier in Gorssel”,
verpakkingsmateriaal, kosten pinapparaat en promotie- en relatiegeschenken.
Gezien het moeilijke jaar is het bestuur tevreden dat de winkel een positieve netto-marge laat zien.


Toekomstscenario’s Govos.

Govos bestaat iets meer dan 40 jaar en is als vereniging actief met een fair trade winkel in het dorp Gorssel, ondersteuning van een centrum voor kinderopvang in Cochabamba, Bolivia, en incidentele hulp aan particuliere initiatieven in ontwikkelingslanden. De vereniging heeft leden en donateurs. Daarnaast zijn er sponsoren van de kinderopvang in Bolivia.

De activiteiten van de vereniging worden gedragen door een kleine groep leden. Daardoor wordt zij bedreigd in haar voortbestaan. Hoewel deze situatie al enige tijd voortduurt is het goed om stil te staan bij een aantal toekomstscenario’s. Daarbij denken we aan de volgende mogelijkheden:

  1. Vereniging opheffen en activiteiten overdragen dan wel stopzetten.
  2. Voortgaan op dezelfde voet.
  3. Samenwerking in het gebied van de oude gemeente Gorssel of in de gemeente Lochem.

De eerste twee scenario’s spreken voor zich. Scenario 3 kan de draagkracht van de activiteiten vergroten waardoor hun continuïteit in de toekomst beter gewaarborgd is. Hierna gaan we in op een aantal aspecten van de genoemde scenario’s.

Scenario 1: vereniging opheffen.

Bij het opheffen van de vereniging zou simpelweg op hetzelfde moment alle activiteit gestopt kunnen worden. De leden van de vereniging bepalen dan hoe resterende gelden besteed gaan worden. Daarbij ligt het voor de hand dat middelen die gereserveerd zijn voor en bijeengebracht zijn voor de kinderopvang in Bolivia aan de partner in Bolivia ten goede komen.

Een andere aanpak zou zijn om zo veel mogelijk te trachten de bestaande activiteiten elders onder te brengen. Er zijn in Cochabamba, Bolivia, andere Nederlandse organisaties actief die wellicht de ondersteuning van de kinderopvang daar willen overnemen. Onze sponsoren zouden dan via zo’n organisatie hun bijdrage kunnen blijven leveren. Voor de fair trade winkel kan misschien ook een oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld met kwijtschelding van de schuld aan de vereniging en mogelijk een kleine reserve.

Scenario 2: voortgaan op dezelfde voet

De bestaande situatie is als gezegd hachelijk maar de kleine groep actieve leden én de groep vrijwilligers van de winkel hebben over het algemeen nog veel plezier aan hun werk. Misschien dat dit scenario voor de korte termijn nog houdbaar is maar niet voor de lange termijn.

Scenario 3: samenwerking

De vereniging opereerde van origine in de oude gemeente Gorssel met het dorp Gorssel als centraal punt. Binnen dit gebied zijn tal van andere particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Zo was er tot voor kort nog een Wereldwinkel in Eefde. In Gorssel is Okero actief dat zich richt op steun voor onderwijs aan minder draagkrachtigen in een gebied in Kenia. Behalve in deze richting kan voor samenwerking ook gezocht worden in de hele gemeente Lochem. Dat verbreedt de mogelijkheid om voldoende vrijwilligers te vinden voor de activiteiten van de vereniging. Via leden van de vroegere werkgroep Fair Trade Gemeente zou hier wellicht een netwerk opgespoord kunnen worden.