Jaarverslag 2019


Bestuur

Op 31 december 201 bestond het bestuur uit:

Nico Meerburg, voorzitter, aftredend 2022, herbenoembaar

Cor van den Boogaard, secretaris, aftredend 2020

Angèle Claessens, penningmeester, aftredend 2022, herbenoembaar

In 2019 vergaderde het bestuur 4 maal.

De vaste aandachtspunten bleven de winkel en het educatief centrum in Cochabamba (CEG).  Aan het eind van het jaar is, zoals gebruikelijk, een eindejaarsbrief uitgebracht.

Het aantal leden steeg in 2019 van 29 naar 30. Ten bate van het CEG project waren er eind 2019 114 donateurs en sponsoren, even veel zijn als eind 2018. Hiervan hebben er 75 een incasso machtiging afgegeven waarmee een constante stroom financiële middelen gewaarborgd wordt.

Tijdens de jaarvergadering in mei nam Harmien Slijkhuis afscheid als voorzitter. Zij is opgevolgd door Nico Meerburg, voormalig burgemeester van Gorssel.

Winkel

Onze Eerlijk! Genieten – Wereldse Kadowinkel is gevestigd in het hart van Gorssel, tegenover museum MORE. Sinds 2016 hebben we Zozijn als medehuurder van de Everdinahof. Ook de thee-, ijs-, lunch- en kunstsalon Zo& Nu maakt sinds begin 2016 gebruik van de Everdinahof.
Het assortiment van de winkel wordt voortdurend aangepast. Hiertoe wordt o.m. ingekocht bij meerdere groothandels. Hierbij zien we een verdere verschuiving van food naar non-food, waardoor het assortiment cadeau artikelen kan worden uitgebreid.

De openingstijden van de winkel zijn thans van 11 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur, maandag gesloten.

Voor de winkel functioneert een apart dagelijks bestuur bestaande uit Marjolein de Vries, Marja van Eden, Angèle Claessens en Freek Bremer. In totaal zorgden in 2019 ongeveer 18 vrijwilligers voor het functioneren van de winkel. Enkele van onze vrijwilligers zijn om uiteenlopende redenen gestopt met hun werkzaamheden. Gelukkig hebben nieuwe vrijwilligsters het team weer versterkt. Onze vrijwilligers doen hun werk met onverminderd enthousiasme. Nieuwe vrijwillig(st)ers om het team te versterken zijn van harte welkom.

De omzet van onze winkel is in 2019 ongeveer 16% hoger dan in 2018 en dit heeft in 2019 een positief saldo opgeleverd van € 3743.  In 2018 bedroeg dit € 2203.

Cochabamba

In Cochabamba, Bolivia, gaat de steun aan de kinderopvang van Centro Educativo Golondrinas onverminderd voort. Behalve voor de lopende zaken heeft Govos extra bijgedragen aan de kosten voor een nieuw afdak op de oude locatie en nieuwe muurschilderingen op beide locaties. Voor een belangrijk deel konden deze vernieuwingen betaald worden uit de opbrengst van de inzameling van statiegeldbonnen bij de Jumbo in Gorssel.  Het grootste deel is betaald uit reserves. De kwartaalbijdragen voor de lopende zaken, in totaal US$ 6800 (€ 6154), konden gelukkig betaald worden uit de sponsor- en donateursgelden.

Nieuwe activiteit

Nu de accommodaties weer flink opgeknapt zijn, wil het Boliviaanse team van de kinderopvang graag extra activiteiten ontplooien ten bate van de leefomgeving van de kinderen in het arme gebied van Vila Pagador. Govos vindt dat ook daarvoor in het verleden opgebouwde reserves ingezet moeten kunnen worden naast opbrengsten uit speciale acties.

De keuze is gevallen op een project voor bewustwording over huiselijk geweld, een groot probleem in dit deel van de stad. In samenwerking met scholen worden daarbij jongeren opgeleid tot een soort bemiddelaars. Zij gaan dan proberen om huiselijk geweld in hun directe omgeving bespreekbaar te maken. In de voorbereiding is er veel gecorrespondeerd over de aanpak van het project waar zo’n US$3142 (€ 2843) mee gemoeid is. Daarbij hebben onze adviseurs Yvonne van Driel en Maria Rodriguez Amurria een belangrijke rol gespeeld. De start van het project zou in augustus plaatsvinden. Maar door de discussie over de aanpak en de chaotische situatie in Bolivia na de presidentsverkiezingen van 20 oktober is dit uitgesteld tot begin 2020.

Ook in Cochabamba waren in november onlusten waar helaas doden bij te betreuren vielen. Een paar weken waren de scholen gesloten. De kinderopvang bij Golondrinas ging gelukkig wel door. Eind november zijn er door de interim-presidente nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor januari 2020. Daarmee leek de rust te zijn terug gekeerd. Later zijn de verkiezingen uitgesteld naar 3 mei 2020.

Rapportages CEG

Als gebruikelijk ontvingen we twee halfjaar rapportages van het CEG met informatie over het aantal kinderen op de twee locaties, hun voedingstoestand en onder andere hun psycho-sociale gesteldheid. Daarbij wordt ook altijd nauwkeurig verantwoord waaraan de vaste GOVOS bijdrage is uitgegeven. De tekst bevat nogal wat herhalingen van de ene rapportage op de andere. Dit jaar heeft GOVOS er opnieuw op aangedrongen om de tekst meer specifiek te maken volgens een simpel format dat we al eerder aan het CEG hadden voorgelegd. Uit de rapportage bleek overigens dat dit jaar het aantal kinderen in de opvang wat lager was dan voorgaande jaren.

In de loop van het jaar werd ons duidelijk dat het contact tussen onze contactpersonen, de heer en mevrouw Kowsoleea, en het bestuur van het CEG nog niet naar wens verloopt. Het projectteam bezint zich op mogelijkheden om hier verbetering in aan te brengen.

Statiegeldactie

Aan het eind van het jaar bleek dat de inmiddels gebruikelijke statiegeldbonnenactie bij de Jumbo in Gorssel niet kon plaatsvinden omdat eerder dit jaar een collectebus van een andere organisatie ontvreemd was. De Jumbo beraadt zich nu op de aanpak van het verzamelen van de statiegeldbonnen voor goede doelen.

Behalve voor het CEG kon ook een financiële bijdrage worden gereserveerd voor het transport van een nieuwe tractor naar Zimbabwe, in samenwerking met Nico van Kan uit Harfsen.