Toelichting jaarrekening GOVOS 2021


Balans

GOVOS heeft een vordering op de winkel “Eerlijk!genieten” van € 1.695.

Dit bedrag is opgebouwd uit de vordering die in het verleden is opgebouwd, verder vindt er jaarlijks een verrekening plaats van gelden die over en weer voor elkaar betaald en ontvangen worden.

De Reservering project bestaat uit gelden die ontvangen zijn van donateurs van GOVOS verminderd met de uitgekeerde donaties aan het project.

Resultatenrekening

De baten van GOVOS bestaan uit gelden ontvangen van donateurs, die expliciet geld doneren voor het project in Bolivia.

In 2021 hebben we een groot bedrag van een van onze leden mogen ontvangen ten behoeve van ons project in Bolivia. Dit verklaart de stijging in de ontvangen bijdragen. Deze stijging is niet als structureel aan te merken.

Verder wordt lidmaatschapsgeld ontvangen van de leden van GOVOS. Het ledenaantal is in 2021 gelijk gebleven.

Dit jaar heeft GOVOS € 100 ontvangen van de Rabobank in het kader van de actie Hart voor de Achterhoek.

De kosten van GOVOS hebben onder andere betrekking op bankkosten, vergaderkosten, kosten voor de website. Deze kosten dienen bekostigd te worden uit de ledengelden. Dit heeft ertoe geleid dat het resultaat 2021 een klein verlies laat zien. Dit verlies kan uit het vermogen van de vereniging voldaan worden.