Jaarverslag 2020


UitloggenGa naar inhoud

Terug naar homeJAARVERSLAG 2020

Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit:

Nico Meerburg, voorzitter, aftredend 2022, herbenoembaar

Piet Looise, secretaris ad-interim

Angèle Claessens, penningmeester, aftredend 2022, herbenoembaar

In 2020 vergaderde het bestuur 4 maal.

De vaste aandachtspunten bleven de winkel en het educatief centrum in Cochabamba (CEG).  Aan het eind van het jaar is, zoals gebruikelijk, een eindejaarsbrief uitgebracht.

Het ledental stond aan het begin en eind van het jaar op 30. Ten bate van het CEGproject waren er eind 2020 103 donateurs en sponsoren terwijl er aan het eind van 2019 114 waren. Hiervan hebben er 69 een incasso machtiging afgegeven waarmee een constante stroom financiële middelen gewaarborgd wordt. Van de 34 donateurs die eind 2019 een oproep kregen om een bijdrage te leveren hebben er 8 een bedrag overgemaakt.

Tijdens de jaarvergadering in augustus (vanwege de coronabeperkingen uitgesteld) nam Cor van den Boogaard afscheid als secretaris. Totdat er een opvolger voor hem gevonden is neemt Piet Looise zijn taken waar.

Winkel

Onze winkel Eerlijk! Genieten Wereldse cadeauwinkel had net als iedereen een zeer bewogen jaar. Op 10 januari was er de geanimeerde jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle betrokkenen. In januari had de winkel ook nog een vliegende start met een omzet die 14% hoger lag dan in dezelfde maand in 2019. In februari was het minder en van 13 maart tot 8 mei moest de winkel dicht vanwege de corona pandemie. Dat was voor iedereen betrokken bij de winkel een grote omslag. Met regelmatig een koffieuurtje en op vrijdag een gezellig samenzijn na de winkelsluiting was het jaar nog zo enthousiast begonnen. Nu viel ook dit weg.

Vanaf 9 mei ging de winkel weer enkele dagen per week open in de middaguren. Met een eenmansbezetting konden 6 à 7 vrijwilligsters dit rondzetten Rondom de tijdblokken die in museum More gehanteerd werden, wisten klanten de winkel goed te vinden. De openingstijden zijn vervolgens ook nog wat verruimd. De omzet trok weer aan, zo zelfs dat er in september weer evenveel verkocht werd als in dezelfde maand van het afgelopen jaar.

De tweede week van november moest museum MORE weer sluiten waardoor de omzet meteen terugviel. Vanaf 17 december is ook de winkel dicht geweest vanwege de coronamaatregelen.

Ondanks al die turbulentie door de corona is de betrokkenheid van de vrijwilligsters bij de winkel steeds groot geweest. De omzet liep terug van bijna € 30.000 naar een goede € 17.000 en het nettoresultaat kromp van € 3743 naar € 588, onder de gegeven omstandigheden een grote prestatie.

Begin maart 2021 is de winkel nog altijd dicht. Zo wordt het voortbestaan van de winkel wel zorgelijk.

Cochabamba

Na de zomervakantie, die in onze winter valt, is de kinderopvang in Cochabamba maar korte tijd open geweest. Omdat de medische voorzieningen in Bolivia veel minder zijn dan bij ons, werd er al vroegtijdig overgegaan tot een complete lockdown. Alle scholen en andere instellingen zoals de kinderopvang moesten gesloten worden. Opvallend was dat de leidsters ook niet meer door de overheid betaald werden. Govos heeft zich bereid verklaard om dat deel van hun beloning over te nemen zo lang het nodig zou zijn.

Het project tegen huiselijk geweld, dat vertraagd was mede door de onrust na de verkiezingen van vorig jaar, kon voorlopig ook niet meer uitgevoerd worden.

Mede op initiatief van onze contactpersonen, het echtpaar Kowsoleea, zijn er in de loop van de tijd voedselpakketten uitgedeeld aan de gezinnen van de kinderen die normaal in de opvang zaten.

Onze adviseur Maria Rodriguez Amurria uit Nijmegen verbleef privé van maart tot september in Cochabamba. Ook zij heeft contact gehad met het educatief centrum, maar moest constateren dat onder de gegeven omstandigheden er weinig gedaan kon worden. Er zouden aan het begin van het jaar nog wel enige hulpmiddelen voor het project tegen huiselijk geweld zijn aangeschaft. Er is toen ook nog overlegd met jongeren die een rol in het project zouden spelen.

Tijdens het afgelopen jaar is het in het gebied waar de kinderopvang gevestigd is regelmatig onrustig geweest. Er wonen veel aanhangers van de gevluchte oud-president Evo Morales. Zij keerden zich in de nasleep van de ongeldig verklaarde presidentsverkiezingen van oktober 2019 tegen de autoriteit van de interimregering. Later, tijdens de coronamaatregelen, sloten de bewoners soms het hele gebied af om hun economische activiteiten zo veel mogelijk voort te kunnen zetten. Omdat veel mensen in de informele sector hun geld verdienen, krijgen zij ook weinig steun van de overheid. Op 18 oktober werden , na meermalen uitstel, de presidentsverkiezingen gehouden. Luis Arce van de MAS partij van Evo Morales won met een absolute meerderheid. Hopelijk is daarmee althans de politieke rust enigszins weergekeerd.

Mogelijk door al deze problemen is het contact van Govos met het bestuur van het Centro Educativo Golondrinas (CEG) het afgelopen jaar niet naar wens geweest. Op een brief die we in juli stuurden waarin we onze hulp aanboden waar nodig in de coronacrisis kregen we geen antwoord. Over de periode vanaf midden 2019 hadden we geen formele informatie ontvangen. Onze contactpersonen kregen ook geen contact met het bestuur, wel met de coördinatrice van het centrum voor kinderopvang. Op onze jaarvergadering eind augustus werd daarom besloten om de kwartaalbijdrage aan het centrum op te schorten.

Begin 2021 kregen we wel de nodige informatie over de activiteiten van het centrum in 2020. Die bestonden uit het beschikbaar stellen van voedselpakketten aan de gezinnen van de kinderen die normaal in het centrum worden opgevangen en veel activiteiten online om de kinderen thuis nuttig bezig te houden. Van augustus t/m december zijn maandelijks aan 46 gezinnen voedselpakketten uitgedeeld. Met de online-activiteiten stimuleerden de leidsters een stukje educatie in de thuissituatie samen met de ouders en zij bespraken veel zaken rond de ouder-kind relatie. Ook werd er gewerkt aan voorlichting over een goede bescherming tegen Covid-19 in de gezinnen van de kinderen en onder het personeel van het centrum.

Financiele reserve

In de jaarvergadering werden mogelijkheden besproken voor het besteden van een deel van de reserves van Govos uit het verleden aan andere projecten dan het educatief centrum in Bolivia. In vervolg daarop is contact gelegd met de stichting NME Mundial die een organisatie in Cochabamba, Bolivia, ondersteunt bij het promoten van vierkante meter tuintjes onder de schoolgaande jeugd. Specifiek voor dit werk bij enkele kindercentra is besloten om deze stichting met een bedrag van €1000 te helpen bij hun werk.